Startnr. Deltager Distance
1Francesco Moser155 KM HERLEV - NYBORG
2Hans Henrik Ørsted155 KM HERLEV - NYBORG
3Gitte Hjortflod155 KM HERLEV - NYBORG
4Mora Mosole155 KM HERLEV - NYBORG
5Mads Østergaard155 KM HERLEV - NYBORG
6Hans Juhl155 KM HERLEV - NYBORG
7Lasse Vad Pedersen155 KM HERLEV - NYBORG
8Jeppe Christensen155 KM HERLEV - NYBORG
9Martin Christensen155 KM HERLEV - NYBORG
10Thomas Rynkeby Knudsen155 KM HERLEV - NYBORG
11Anton Jul Boutrup155 KM HERLEV - NYBORG
12Mads Poulsen155 KM HERLEV - NYBORG
13Morten Krogh Sørensen155 KM HERLEV - NYBORG
14Anders Olsen155 KM HERLEV - NYBORG
15Emil Arnspang Pedersen155 KM HERLEV - NYBORG
16Nicolaj Nielsen155 KM HERLEV - NYBORG
17Henning Boisen155 KM HERLEV - NYBORG
18Jane Schmidt155 KM HERLEV - NYBORG
19Rene Schmidt155 KM HERLEV - NYBORG
20John Lauth155 KM HERLEV - NYBORG
21Marianne Pedersen155 KM HERLEV - NYBORG
22Mona Ahlsten155 KM HERLEV - NYBORG
23Lars Andersen155 KM HERLEV - NYBORG
24Rene Andersen155 KM HERLEV - NYBORG
25Nanna Andersen155 KM HERLEV - NYBORG
26Klaus Cassøe155 KM HERLEV - NYBORG
27Lone Tøttrup155 KM HERLEV - NYBORG
28Henrik Dyg155 KM HERLEV - NYBORG
29Harald Vasshus Jørgensen155 KM HERLEV - NYBORG
30Jan Telstø155 KM HERLEV - NYBORG
31Helle Mikkelsen155 KM HERLEV - NYBORG
32Hr Jesper Christensen155 KM HERLEV - NYBORG
33Johnny Poul Bonde Andersen155 KM HERLEV - NYBORG
34Ole Madsen155 KM HERLEV - NYBORG
35Maibrit Johansen155 KM HERLEV - NYBORG
36Morten Vilhelm155 KM HERLEV - NYBORG
37Michael Fehrenkamp155 KM HERLEV - NYBORG
38carsten urbild155 KM HERLEV - NYBORG
39Oscar Petring155 KM HERLEV - NYBORG
40Peter Lamp Sørensen155 KM HERLEV - NYBORG
41Peter Skafte155 KM HERLEV - NYBORG
42Torben Reichenbach155 KM HERLEV - NYBORG
43Boris Søgaard Hansen155 KM HERLEV - NYBORG
44Jesper Malchow-Knudsen155 KM HERLEV - NYBORG
45Ulrik Skands155 KM HERLEV - NYBORG
46Rikke Handlos155 KM HERLEV - NYBORG
47Mette Thielke155 KM HERLEV - NYBORG
48Hanne Bendixen155 KM HERLEV - NYBORG
49Bianca Nørgaard Ohlsen155 KM HERLEV - NYBORG
50Jens Due Ohlsen155 KM HERLEV - NYBORG

Antal: 3890