Lørdag
15. august 2020

Hansens Cykelløb 2020 - AFLYST

Det er med stor beklagelse og smerte i hjertet, at vi må meddele at Hansens Cykelløb 2020 desværre ikke kan gennemføres, da myndighederne i går, 6. august, valgte ikke at hæve forsamlingsforbuddet til 200 personer - som det ellers var planlagt pr. 8. august.

Selv med et forsamlingsmaksimum på 200 personer ville cykelløbet skulle afholdes under væsentlig ændrede præmisser - som vi også har informeret om tidligere på bl.a. Facebook. Det var vi dog villige til at acceptere for at kunne gennemføre løbet, som vi alle har ser frem til.

Men med et forsamlingsmaksimum på kun 100 personer vil det ikke længere være muligt at gennemføre cykelløbet forsvarligt indenfor lovens rammer, i et format vi ville kunne håndtere, hverken tidsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt i forhold til Corona.

Vi er rigtig kede af at det er blevet sådan og at det først så tæt på løbsdatoen kunne blive afgjort. 
Det er ikke optimalt for nogen parter, men et vilkår i et meget specielt år for alle.

Derfor vil det slevfølgelig være muligt at få refunderet sit startnummer eller overført det til Hansens Cykelløb 2021
Det skal dog gøres inden d. 30/8 2020

Med stor beklagelse og forhåbning om at se jer alle sammen i 2021

Alle deltager vil modtage en mail..

De Bedste Hilsner

Hansens Cykelløb 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 
140 KM ROLEUR CROSS 
& MASSER AF IS

(Scroll down for English version)
Hansens Cykelløb  kombinerer cirka 140 km cross-cykling med en ægte gastronomioplevelse. Løbet tager afsæt i den danske tradition for gode, rene råvarer & cykelløb i den flotteste natur. 

Hansens Cykelløb Afholdes i 2020 for 5 år i træk.
Hansens Cykelløb tager os gennem det bedste af Nordsjælland og består af cirka 140 flotte km fordelt på sports-grus, bløde single-tracks og lidt asfalt mellem skove og stier. Løbet kan køres som et race med stram kæde, det kan køres med en hånd på styret og løst tråd - eller som en kombination.
Vi kalder det Rouleur Cross.
Hansens Cykelløbs vigtigste lighed med et traditionelt cykelcross race er cyklerne som egner sig til alt terræn. Vi løber ikke med cyklerne. Vi kører helst uden om mudder og der er ikke trapper og sandbunkere. Til gengæld er et lækkert single-track er altid et godt krydderi.
Hansens Cykelløb har både tidtagning, marshalls, opløb og masser af præmier & konkurrencer - men blot at gennemføre og nyde de lækre råvarer & den friske is er også en præstation, vi prioriterer højt.
Vær med, når det hele løber af stablen d. 15. august 2020.

Det får du:

Op til løbet:
 • GPX fil & Racebrief som PDF i ugen op til løbet
 • Gode tilbud på dæk, slanger og cykel klargøring fra vores cykelpartner Velo Pave
 • Rute-sticker til at sætte på cyklen
 • Road-book med alt om Hansens & cykelløbet
 • Mulighed for at forudbestille tøj & merchandise med 10% rabat
 • Hansens pre-ride hvor sløret løftes for de nye sektioner på ruten. En del af ruten køres og vi spiser is :-)

I Startområdet
 • Parkering i start & målområdet
 • Nummereret baggageopbevaring
 • Energidrik & vand
 • Mekanikerservice til mindre opgaver: Olie, luft, indstillinger
 • Øko-Kaffe, frisk øko mælk fra Svanholm & øko-rundstykker med ost
 • Køb af energi, slanger mm.
 • Racebrief
 • Startnummer & chip

På ruten
 • 140 km. smuk, udfordrende og markeret rute med nye features + to ’harer’ der kører foran feltet og replacerer eventuelt fjernede markører
 • 20 Motorcykel-marshals & Trafik-officials ved masterstart og trafikerede kryds undervejs
 • 90 Flagposter på udsatte og udvalgte steder på ruten
 • Mekanisk support ved det store depot + pumpe/slange station
 • Slange-kørere: 3 ryttere der med hver sin gennemsnitsfart stopper og sælger slanger for en 10,- ude på ruten til alle der har behov
 • Professionel chip-tidstagning med Dead-Zone i det store depot
 • 2 mindre depoter med Hansens flødeis udvalg, juice & frugt, vand, chokolademælk og energidrik + pumpe/slange station
 • 1 stort depot med Lucas hjemmelavede Pasta al Pomodoro, Hansens isdessert, vand, frugt og energidrik & Kaffestation + pumpe/slange station +  mekaniker
 • Officiel bagtrop der samler op
 • Fotodokumentation fra løbet til fri afbenyttelse

I Målområdet
 • Live resultatservice
 • Mulighed for cykelvask
 • Hansens øko-milkshake vanille/jordbær/chokolade ad libitum
 • Frisk øko Iscreme med valgfri drys ad libitum
 • En saftig øko-burger af Jerseyoksekød fra Svanholm Gods og sprøde fritter til
 • Iskolde øko-fadøl & Hansens øko-sodavand fra Herslev Bryghus ad libitum
 • Hansens øko-chokolademælk ad libitum
 • Iskoldt vand ad libitum
 • Øko-kaffe ad libitum
 • Flotte præmier til 1-2-3 Dame & Herre
 • Et stk. Hansens Cykelløb plakat til alle der gennemfører
 • Hansens Flødeis til alle børnetilskuere & kaffe til deres forældre :-)
 • 5 års nål hvis du har gennemført alle 5 år 
 • Hansens 2020 sticker til alle der gennemfører
   
Kontakt kan ske til info@hansenscykelløb.com
Der tages forbehold for ændringer


140 KM ROLEUR CROSS
& LOTS OF ICE CREAM

Hansen's Cycling race combines approximately 140 km of cross-cycling with a true gastronomy experience. The race is based on the Danish tradition of good, clean raw materials & cycling in the finest nature.

Hansens Cycling Race has benn held in 2020 for 5 consecutive years.

Hansens Cycle Race takes us through the best of North Zealand and consists of approximately 140 beautiful kilometers spread over sports gravel, soft single tracks and a little asphalt between forests and trails. The race can be run as a tight chain race, it can be run with a hand on the handlebar and loose wire - or as a combination.

We call it Rouleur Cross.

Hansens Bicycle Race's main similarity to a traditional bicycle cross race is the bikes suitable for all terrain. We don't run with the bikes. We prefer to avoid mud and there are no stairs and sand bunkers. In contrast, a delicious single-track is always a good spice.

Hansens Cycle Race has both timing, marshalls, riots and lots of prizes & competitions - but simply completing and enjoying the delicious ingredients & the fresh ice cream is also a performance we give high priority.

Join us when it all starts on August 15, 2020.

What you get:

Before the race:
 • GPX file & race letter as PDF for the week leading up to the race
 • Great deals on tires, hoses and bike preparation from our cycling partner Velo Pave
 • Route sticker to put on the bike
 • Road book with everything about Hansens & the bike race
 • Possibility to pre-order clothing & merchandise with 10% discount
 • Hansen's pre-ride where the veil is lifted for the new sections on the route. Part of the route is run and we eat ice cream :-)

Start area
 • Parking in the start & finish area
 • Numbered luggage storage
 • Energy drink & water
 • Mechanical service for smaller tasks: Oil, air, settings
 • Eco-Coffee, fresh eco milk from Svanholm & eco rolls with cheese
 • Purchase of energy, hoses etc.
 • Racebrief
 • Starting number & chip

During the race
 • 140 km. beautiful, challenging and marked route with new features + two 'hares' running in front of the field and replacing any removed markers
 • 20 Motorcycle marshals & traffic officials at master start and traffic junctions en route
 • 90 Flagposts at exposed and selected locations on the route
 • Mechanical support at the large depot + pump / hose station
 • Snake drivers: 3 riders who, with their own average speed, stop and sell hoses for a 10, - out on the route to everyone who needs
 • Professional chip-timing with Dead-Zone in the large depot
 • 2 smaller depots with Hansen's ice cream selection, juice & fruit, water, chocolate milk and energy drink + pump / hose station
 • 1 large depot with Lucas's homemade Pasta al Pomodoro, Hansen's ice cream dessert, water, fruit and energy drink & Coffee Station + pump / hose station + mechanic
 • Official back drop collecting
 • Photo documentation from the race for free use

In the Finish area
 • Live results service
 • Possibility of bicycle washing
 • Hansen's eco-milkshake vanilla / strawberry / chocolate ad libitum
 • Fresh eco Ice cream with optional sprinkles ad libitum
 • A juicy eco-burger of Jersey beef from Svanholm Estate and crispy fries
 • Ice-cold eco-draft beer & Hansen's eco-soda from Herslev Bryghus ad libitum
 • Hansen's eco-chocolate milk ad libitum
 • Ice cold water ad libitum
 • Eco-coffee ad libitum
 • Great prizes for 1-2-3 Women & Men
 • One piece. Hansens Cycling race poster for all who complete
 • Hansens Cream Ice cream for all child viewers & coffee for their parents :-)
 • 5 year needle if you have completed all 5 years
 • Hansen's 2020 sticker for everyone who completes

Contact can be made to info@hansenscykelløb.com
Subject to change
 Event information
15. august 2020
Landerslevvej 5
Jægerspris, Danmark
Se kort herunder
www.hansenscykelløb.dk
110 km
Starter 10:00

Pris pr. deltager
Til og med 31. dec 2019 695,00 DKK + gebyr
Fra 1. jan 2020 795,00 DKK + gebyr
Fra 1. jun 2020 895,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager

Hansens Cykelløb 2020

 • Landerslevvej 5
 • Jægerspris
 • Danmark

Har du spørgsmål?