U6 Cycle Tour

Information och anmälan

Den 11 juli 2022 -
Den 16 juli 2022

Välkommen!

Välkomna till den 45:e upplagan av U6 Cycle Tour, 11-16 juli 2022

Vi förbehåller oss rätten att modifiiera tidsscheman och slå ihop eller dela startgrupper beroende på hur många anmälda det är i varje klass.
Vi förbehåller oss också rätten att begränsa antalet deltagare i vissa klasser p g a myndigheters begränsningar, i så fall gäller att först anmäld har rätt till startplatsen.

Om vi tvingas ställa in arrangemanget p g a Covid-19 kommer alla inbetalda avgifter att återbetalas, undantaget den administrativa avgiften som tas ut av Sportstiming.

Anmälningsavgiften återbetalas inte vid återbud efter sista ordinarie anmälningsdag (28 juni). Vi rekommenderar några av de försäkringar som finns på marknaden som kan ge dig startavgiften tillbaks vid sjukdom, såsom Folksam eller Startklar.

Sista anmälningsdag till ordinarie pris är den 28 juni. Efteranmälan är möjlig fram till och med 6 juli.

10 juli 14:00 - 21:00 Tävlingskansliet är öppet, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
10 juli 20:00 Lagledarmöte, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
11 juli Tempolopp (prolog)
12 juli Linjelopp
13 juli Linjelopp
14 juli Linjelopp
15 juli GP-lopp
16 juli Tempolopp
F10-12* Flickor födda 2010 - 2012
P10-12* Pojkar födda 2010 - 2012
F13-14 Flickor födda 2008 - 2009
P13-14 Pojkar födda 2008 - 2009
F15-16** Flickor födda 2006 - 2007
P15-16** Pojkar födda 2006 - 2007
Damer** Kvinnor födda 2005 eller tidigare och som innehar Women Junior-, Women U23-, Women Elite- eller Women Masterslicens
Herrar Juniorer** Män födda 2004 - 2005
Herrar Seniorer** Män födda 2003 eller tidigare och som innehar Men U23-, Men Elite- eller Men Masterlicens
Herrar Elit** Män födda 2003 eller tidigare och som innehar Men U23- eller Men Elitelicens.
Coming Bikers* Flickor och Pojkar födda 2012 eller senare. Endast etapp 1, 5 och 6.

*) Cyklister födda år 2012 och som innehar tävlingslicens för klass ungdom tillåts starta i F10-12/P10-12. Cyklister som är födda 2012 och som inte innehar tävlingslicens får starta i Coming Bikers.
**) Klassen är öppen både för individuella cyklister och lag.

F10-12, P10-12, F13-14, P13-14:
Individuell

F15-16, P15-16, Damer, Herrar Juniorer, Herrar Seniorer, Herrar Elit:
Individuell, poäng, lag, samt bästa damjunior i Damer och bästa U23 i Herrar Elit.

För att delta i lagtävlingen ska varje lag bestå av minst tre cyklister, alla klubbar/lag som anmält minst tre cyklister i en klass ingår automatiskt i lagtävlingen.
Alla lagmedlemmar måste ha likadana tävlingströjor på linjeloppen. Laget kan vara sammansatt av cyklister från skilda föreningar. Distriktslag, landslag, mixlag, sponsorlag etc äger rätt att delta.

De lag som önskar kan ha egen servicebil. Det går också bra att dela servicebil mellan flera lag eller cyklister, dock ska alla servicebilar ha licensierad mekaniker och förare.
Anmälan av servicebil görs på denna länk, senast söndagen den 10 juli.
Här finns en förteckning över anmälda servicebilar

Lagets servicebil ska vara utrustad med tävlingsradio, detta går att hyra till en kostnad av 500 kr och bokas och betalas i shopen i Sportstiming. Det är tillåtet att använda scanner. 

Coming Bikers: Fri
F10-14, P10-14 669 cm
F15-16, P15-16 717 cm
Herrar Juniorer 793 cm
Damer, Herrar Seniorer, Herrar Elit Fri

Spärrad växel är tillåten.

Efter varje etapp genomförs ceremoni för de tre främsta i varje klass på etappen, samt de olika ledartröjorna, med utdelning av medaljer, pommac samt ledartröjor.

Slutpriser: Pokaler i FP10-16, penningspriser i övriga klasser.

Svenska Cykelförbundets chipsystem (AMB-chip) kommer användas. 
I anmälan anger du ditt chipnummer, eller betalar för ett hyrchip (100 SEK). Hyrchip som inte återlämnas debiteras med 1000 SEK.

Camping:
I samband med tävlingen bygger vi upp en tillfällig camping som ligger i anslutning till målplatsen för etapp 1, vid Sparbankshallen, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
- Underlag: gräs eller grus (en del asfaltsplatser finns för husbilar)
- Diskmöjligheter finns på området.
- El ingår i priset, jordad kabel på 10 meter krävs. 
- Parkering finns på grusplanen i anslutning till campingen.

Pris: lördag - lördag: 1925 kr.
        söndag - lördag: 1650 kr
Enskilda nätter: 350 kr (kontakta oss via e-post för bokning av detta alternativ)
Bokning av camping görs i samband med anmälan, eller separat i shopen.

Hellidens Slott & Vandrarhem
Hos Hellidens Slott & Vandrarhem hittar ni flera olika boendealternativ. 
Pris för 6 nätter inkl frukost från 2850 kr

klicka här för att komma till bokningssidan

För övrig information kontakta Hellidens folkhögskola direkt: logi@helliden.se eller +46 502 178 00

Hotell:

Tidaholms Stadshotell erbjuder boendepaket enligt nedan.
För bokning och mer information kontakta hotellet direkt:
Telefon. +46 502 123 90,  E-post: info@stadshotellettidaholm.com
 

Söndag - Lördag
6 nätter inkl frukost
Söndag - Lördag
6 nätter inklusive helpension
(frukost-lunch-middag)
Enkelrum 7100 kr 8200 kr
Dubbelrum 9000 kr 11000 kr
Trebäddsrum 11000 kr 14500 kr
Familjerum (4 personer) 13600 kr 18000 kr

Hotell Emanuelssons
För bokning, ring +46 704 934 000

Privata värdar:
En del privatpersoner hur ut sina bostäder under veckan. Några har valt att publicera sina objekt på vår hemsida:
www.u6cycletour.se

Turistinformation:
Tidaholms Turistbyrå, telefon +46 502 60 62 08, e-post: turistbyran@tidaholm.se

Det finns möjlighet att köpa matbiljetter i förväg som gäller hos Jives Kök & Café

Lunch måndag - lördag 600 kr
Middag söndag - fredag 720 kr

Bokning och betalning görs antingen i samband med anmälan, eller separat i shopen här på Sportstiming. Matbiljetterna hämtas i tävlingskansliet under söndagen den 10 juli.

Welcome!

Welcome to the 45th edition of U6 Cycle Tour, 11th - 16th of July 2022

We reserve the right to modify schedules and merge or divide start groups depending on how many registered riders there are in each category.
We also reserve the right to limit the number of participants in certain categories due to restrictions from the authorites. In that case the first registered riders have the right to the place.

In case the event is cancelled due to Covid-19, all fees paid will be refunded, with the exception of the administrative fee charged by Sportstiming.

The registration fee will not be refunded in case of withdrawal after the 28th of June. 

The registration to normal fee is open until 28th of June. Registration for a higher fee is possible until 6th of July.

10th of July 14:00 - 21:00 The race office is open, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
10th of July 20:00 Team Managers Meeting, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
11th of July Time trial (prologue)
12th of July Road race
13th of July Road race
14th of July Road race
15th of July Criterium
16th of July Time trial
F10-12* Girls born 2010 - 2012
P10-12* Boys born 2010 - 2012
F13-14 Girls born 2008 - 2009
P13-14 Boys born 2008 - 2009
F15-16** Girls born 2006 - 2007
P15-16** Boys born 2006 - 2007
Damer** Women born 2005 or before and holding a Women Junior-, Women U23-, Women Elite- or Women Master licence
Herrar Juniorer** Men born 2004 - 2005
Herrar Seniorer** Men born 2003 or before holding a Men U23-, Men Elite- or Men Master licence
Herrar Elit** Men born 2003 or before holding a Men U23- or Men Elite licence
Coming Bikers* Girls and boys born 2012 or later. Only stage 1, 5 and 6

*) Riders born 2012 holding a licence for youth are allowed to take part in F10-12/P10-12. Riders born 2012 not holding a licence can take part in Coming Bikers.
**) The category is open for both individual riders and riders that are part of a team.

F10-12, P10-12, F13-14, P13-14:
Individual

F15-16, P15-16, Damer, Herrar Juniorer, Herrar Seniorer, Herrar Elit:
Individual, point, team, best junior in Damer and best U23 in Herrar Elit.

To take part in the teams classification, the teams shall consist of at least three riders. All clubs/teams that have registered three riders or more are automatically registerered for the team classification. 
All team members must wear similar jerseys on the road race stages. The team can have riders from different clubs. Regional, national, mixed and sponsor teams are allowed.

Teams can have their own service car in the race, and it is allowed for several teams or riders to share a car. All staff responsible for the team cars must hold a licence for this purpose.
Registration of service cars should be made on this link, at the latest Sunday 10th of July.
Here you find a list of registered service cars.

The team cars shall be equipped with race radio, which are possible to rent from the organiser for 500 SEK. Book your radio in the shop here in Sportstiming. It is allowed to use scanners.

Coming Bikers: Free
F10-14, P10-14 669 cm
F15-16, P15-16 717 cm
Herrar Juniorer 793 cm
Damer, Herrar Seniorer, Herrar Elit Free

Blocked gears are allowed.

After each stage there will be a ceremony for the best three riders and leaders of the different jerseys in each category. 

Final prizes: Cups in FP10-16, prize money in the other categories.

We will use a transponder system for Mylaps/AMB-transponders.
If you have a Mylaps/AMB-transponder, please register it during the registration process. If you don't have your own transponder, you need to rent one for 100 SEK. If the rental transponder is not returned, we will charge you with 1000 SEK.

Camping:
In connection to the race we build a temporary camping located next to the finish area of stage 1, Sparbankshallen, Östra Ringvägen 41, Tidaholm
- Surface: grass or gravel (some asphalt sites are available for campers).
- Washing facilities are available.
- Electricity is included in the price, grounded cable of 10 meters is required. 
- Parking is available on the gravel area adjacent to the camping. 

Cost: Saturday - Saturday: 1925 SEK.
         Sunday - Saturday: 1650 SEK
Singel nights: 350 SEK (contact us via e-mail to book this option)
Booking and payment of camping is done during the registration of riders, or separately in the shop

Hellidens Slott & Vandrarhem
At Hellidens Slott & Vandrarhem you find different options of accommodation. 
Price for 6 nights including breakfast from 2850 kr

Click here for booking

logi@helliden.se     +46 (0) 502 178 00

Hotel:
Tidaholms Stadshotell offers packages below.
Foor booking and more information, contact the hotel directly: 
Phone. +46 502 123 90,  E-mail: info@stadshotellettidaholm.com

Sunday - Saturday
6 nights including breakfast
Sunday - Saturday
6 nights including full board
(breakfast-lunch-dinner
Single room 7100 SEK 8200 SEK
Double room 9000 SEK 11000 SEK
Triple room 11000 SEK 14500 SEK
Family room (4 persons) 13600 SEK 18000 SEK


Hotell Emanuelssons
For booking, call +46 704 934 000

Private hosts:
Some private hosts have chosen to publish their available objects on our webpage, you find those that are still available here.

Tourist information:
Tidaholm's Tourist office, phone +46 502 60 62 08, e-mail: turistbyran@tidaholm.se

There is a possibility to buy food tickets in advance, valid for Jives Kök & Café

Lunch Monday - Saturday 600 SEK
Dinner Sunday - Friday 720 SEK


Booking and payment is done during the registration of riders, or separately in the shop. The food tickets can be picked up in the race office on Sunday 10th of July. 

 

 Information om loppet
Den 11 juli 2022
Den 16 juli 2022
Tidaholm
52230 Tidaholm
Sverige
Se karta nedan
Anmälan stängd
www.u6cycletour.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 300,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 400,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 1 445,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 2 150,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 1 445,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 2 150,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 1 545,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 2 300,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 1 545,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 2 300,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 1 875,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 2 800,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 1 875,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 2 800,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 2 095,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 3 100,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 2 095,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 3 100,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 2 095,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 3 100,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

Pris per deltagare
Fram till jun 28, 2022 2 095,00 SEK + avgift
Från jun 29, 2022 3 100,00 SEK + avgift
Avgift: 20,00 SEK per deltagare

U6 Cycle Tour

  • Tidaholm
  • 52230 Tidaholm
  • Sverige