Gardermarch 2024

Betingelser

Vilkår, betingelser og rivatlivspolitik senest opdateret 2023-09-24

 Vilkår & handelsbetingelser 

 

Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder ved køb af billet til Gadermarch.

 

Ved køb af billet handler du med:

Sportstiming ApS (CVR 29691401)
Skanderborgvej 242
8260 Viby J
www.sportstiming.dk

Arrangører

Gardermarch arrangeres af foreningen Gardermarch i et samarbejde mellem De Danske Garderforenigner, Gardernetværk og Den Kongelige Livgarde.

Gardermarch
admin@gardermarch.dk
www.gardermarch.dk

De Danske Garderforeninger
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100
1123 København K
Tlf. +45 3315 5204
www.garderforeningerne.dk

Gardernetværk ApS
Kuben 7, Øverød
2840 Holte
www.gardernetvaerk.dk

Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Tlf. +45 7183 4000
www.livgarden.dk

Deltagerbetingelser

Persondata og fortrolighed

En billet er personlig, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Overdragelse af billet er til enhver tid mulig via den ret-selv kode, der fremgår af din kvittering.

Arrangørerne forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, land, marchhold og nationalitet på deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Gardermarch, opbevares sikkert af arrangørerne og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, udover i forbindelse med ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails og mobilnummer anvendes udelukkende til at sende nødvendig arrangementsinformation til deltagere for at sikre afviklingen af arrangementet, og deltageren har ikke mulighed for at afmelde denne kommunikation.

For mere information om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer persondata, henvises til vores privatlivspolitik på denne side.

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Gardermarch, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook og Instagram, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale. De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Gardermarch. For yderligere tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst Gardermarch Sekretariat. 

Kontrolkort

Kontrolkort udsendes ikke med post, men skal afhentes på dagen for arrangementet i bygning 59 på Garderkasernen. Udlevering af kontrolkort kræver fremvisning af billet, der udsendes per e-mail til deltageren, inden marchen afvikles. Afhentning af kontrolkort kan ske indtil en halv time efter marchstart. Afhentning af kontrolkort sker på deltagers eget ansvar, og forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.

Særlige forhold eller udstyr

Blinde og fysisk udfordrede personer kan deltage i Gardermarch. Medbringes særligt udstyr, herunder kørestole eller babyjoggere, anbefales deltageren at begrænse sig til den korte rute (8 km), da øvrige ruter er terrængående. Deltagere der medbringer særligt udstyr, anmodes om at orientere Gardermarch Sekretariat på forhånd. Gardermarch tager ikke ansvar for, at særligt udstyr kan gennemføre mellem (18 km) og lang (30 km) ruterne.  

Tidsgrænse

Der er en tidsgrænse ved Gardermarch på 7,5 timer fra marchparaden igangsættes på Garderkasernen.

Tilmeldingsbetingelser

Bekræftelse og kontrol af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager deltager en købskvittering via e-mail. Modtager deltager ikke en kvittering, eller opdager deltager fejl og mangler ved den, bedes deltager kontakte kundeservice. Deltager har ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.

Startgebyrer, administrationsgebyr og betalingsmuligheder

Startgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Administrationsgebyr (kr. 30,00) er inkluderet i billetprisen. Det er muligt at betale med Dankort, VISA/Dankort, VISA, Euro Mastercard, MobilePay Online og Maestro. Betaling med kort pålægges ikke gebyr.

Sikkerhed i forbindelse med online tilmelding

Betalingssystemet i Sportstimings Internetbutik er sikret mod misbrug med en såkaldt SSL løsning. SSL er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, du sender. Det betyder, at hverken Sportstiming eller andre (dog med undtagelse af Nets/Teller/Bambora) kan skaffe oplysninger om deltagers kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem deltagers browser og Sportstimings server ikke kan ændres.

Betalingsmodulet varetages af www.epay.dk. Deltager har mulighed for at afvise en betaling, når denne modtager betalingsoversigten, og deltager har ingen selvrisiko i tilfælde af, at kortet bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL certifikat i sit betalingssystem.

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har arrangørerne det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Overdragelse

Det er til enhver tid muligt at overdrage sin billet til en anden person. Dog gælder, at billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark ikke må udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Refundering 

Gardermarch refunderer ikke billetpris eller administrationsgebyr, såfremt deltager bliver forhindret i at deltage.  

Ansvar, fejl og mangler  

Helbred

Deltagere skal være ved godt helbred og mene sig i stand til at fuldføre hele den valgte distance ved egen hjælp, medmindre andet forud for marchen er aftalt herom. 

Ansvar

Deltager bekræfter ved tilmelding, at denne er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under arrangementet, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i arrangementet.

Aflysning og force majeure

I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som arrangøren ikke kan pålægges ansvar for, er der normalvis ikke mulighed for refundering af billet og/eller omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangørerne tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

Kundeservice

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice: Foreningen Gardermarch admin@gardermarch.dk. Privatlivspolitik 

Foreningen Gardermarch dataansvar

Foreningen Gardermarch (herfra benævnt Gardermarch) indsamler, opbevarer og anvender (behandler) personoplysninger for alle tilmeldte deltagere ved Gardermarch. 

Gardermarch har med henblik på behandling af personoplysninger udarbejdet denne privatlivspolitik, der redegør for, hvordan personoplysninger behandles.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Der behandles således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål for foreningen. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Gardermarch er dataansvarlig, og sikrer, at ethvert medlems personoplysninger behandles i overens-stemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Gardermarch er:
Foreningen Gardermarch
Belsager 82
2670 Greve
Mail: admin@gardermarch.dk
Hjemmeside: www.gardermarch.dk

Behandling af personoplysninger

Gardermarch behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

  • Navn

  • Adresse

  • Køn

  • Alder/fødselsdato

  • Telefonnummer

  • E-mail adresse

Personoplysninger indsamles fra hjemmeside

Personoplysninger tilgår fra deltageren ved tilmelding til Gardermarch, eller ved anden tilkendegivelse af samtykke om afgivelse af personoplysninger.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Gardermarch behandler personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund hertil.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger, såsom mulighe-den for at kontakte deltageren samt at tilsende nødvendigt materiale til deltagers adresse. 

Kommunikation om foreningen og/eller arrangementer, tilbud og nyheder fra Gardermarch. 

Praktisk information om et forestående arrangement.

Formålene:

Formål med behandling af deltageroplysninger:

Som led i forenignens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af Gardermarch.

Formål med behandling af nyhedsmail-tilmeldte personer

Som led i foreningens målsætning om at udbrede kendskabet til Gardermarch med særligt fokus på afvikling af specifikke arrangementer.

 

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

Enhver deltagers personoplysninger behandles alene på baggrund af berettigede (legitime) interesser som:

Udøvelse af aktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, adgangslister mv. 

Udsendelse af nødvendigt materiale forud for eller efter gennemførsel af Gardermarch.

Brug af situationsbilleder taget i forbindelse med afvikling af Gardermarch, der afbilder en konkret aktivitet, situation eller person under et arrangement

Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige deltageroplysninger 1 år efter et afholdt arrangement.

Samtykke

Ved tilmelding til Gardermarch gives samtykke til organisationens indhentning, opbevaring og anvendelse af tilmeldtes personoplysninger. Samtidig gives automatisk implicit samtykke til, at Gardermarch må kontakte personen med det formål at oplyse om konkrete praktiske informationer vedrørende et forestående arrangement ligesom Gardermarch må tilsende relevant nødvendigt materiale for gennemførsel af Gardermarch forud for eller efter marchen til deltagers postadresse. Der gives samtykke til, at Gardermarch opbevarer disse oplysninger 1 år efter afholdt arrangement, eller til samtykke tilbagetrækkes. 

Ved tilmelding til Gardermarch kan der afgives eksplicit samtykke til, at Gardermarch må opbevare navn og e-mail samt tilsende pågældende person nyhedsmail om en kommende Gardermarch eller fremtidige Gardermarch arrangementer. Disse oplysninger opbevares indtil samtykke tilbagetrækkes eller skønnes forældet. 

Ved deltagelse i konkurrencer eller andre markedsføringsmæssige initiativer, der kræver afgivelse af personoplysninger, afgives samtykke til, at Gardermarch må kontakte pågældende med information om foreningen eller et forestående arrangement. Disse oplysninger opbevares indtil samtykke tilbagetrækkes eller skønnes forældet. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Gardermarch anvender eksterne leverandører i forbindelse med billetsalg samt udsendelse af e-mails. Til det formål anvendes Sportstiming til billetsalg og udsendelse af e-mails. 

Databehandleraftale med eksterne leverandører kan rekvireres på forespørgsel til Gardermarch Sekretariat. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Gardermarch opbevarer personoplysninger efter afholdt Gardermarch. Oplysningerne slettes ved nedlæggelse af foreningen.

 

Deltagerens rettigheder

Enhver deltager har efter persondataforordningen følgende rettigheder:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Enhver deltager kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Gardermarchs behandling, ved henvendelse til Sekretariatet. Kontaktoplysninger findes øverst. 

Ved en deltagers henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger, vurderes om betingelserne herfor er opfyldt, og ændringer eller sletning gennemføres herpå.

Et medlem kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Foto

Gardermarch I forbindelse med Gardermarch tager der billeder og video af Gardermarch-fotografer. Billederne kan have karakter af situationsbilleder med mange deltagere eller close-ups med én eller få deltagere. Billeder og video anvendes i forskellige sammenhænge af Gardermarch og vores samarbejdspartnere (Den Kongelige Livgarde, Gardernetværk og De Danske Garderforeninger). Billeder og video anvendes bl.a. på Gardermarch- og samarbejdspartneres hjemmeside, sociale medieplatforme og til diverse markedsføringsmateriale.

I forbindelse med gennemførslen af Gardermarch optages der toto og video med drone, der føres af en certificeret dronepilot i overensstemmelse med gældende regler samt efter særlig tilladelse fra Den Kongelige Livgarde. Materialet fra droneoptagelser anvendes som anført ovenfor. 

Revidering af privatlivspolitikken 

Gardermarch forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.